Formularz rejestracji na spotkanie

Udział osobisty w wydarzeniu jest płatny 170 PLN i obejmuje dostęp do sesji na sali głównej, warsztatów praktycznych, posiłków i przerw kawowych, koktajlu oraz materiałów konferencyjnych i szkoleniowych.

Wydarzenie będzie również dostępne online, cena dostępu do streamingu w czasie rzeczywistym kosztuje 120 PLN.

Wszystkie sesje są tłumaczone symultanicznie

  Wpłaty prosimy dokonać na konto:
  LuxPR Public Relations Sp z o.o
  ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

  Bank Millenium: 70116022020000000319808059

  W tytule : Opłata za udział w Warszawskim Szczycie Ochrony Zdrowia i nazwa placówki, udział osobisty lub dostęp online

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją konferencji
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 lub art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także prawa do ochrony danych:
   
  1. Administrator
  Administratorem Pani/Pana danych jest MEDEA Fundacja na rzecz zrównoważonej ochrony zdrowia z siedzibą przy ul. Aleja Róż 40/42 w Łodzi (kod pocztowy: 91- 488);
  Z administratorem można kontaktować się:
  – listownie: MEDEA Fundacja na rzecz zrównoważonej ochrony zdrowia ul. Aleja Róż 40/42, 91- 488 Łódź
  – telefonicznie 0048 500 538 730

  2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Administrator przetwarza Państwa dane w możliwe najwęższym zakresie w celu:
  – rejestracji na Konferencję i kontaktu z uczestnikami w ramach czynności organizacyjnych poprzedzających wydarzenie oraz dostarczenia wybranych materiałów po wydarzeniu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  – zachowanie podczas Konferencji środków bezpieczeństwa związanych z listą uczestników – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W takim przypadku prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  – nawiązania kontaktu z uczestnikami Konferencji – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W takim przypadku prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt z uczestnikami Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  – prowadzenie statystyk i raportów oraz archiwizacja na potrzeby wewnętrzne Administratora związane z liczbą uczestników wydarzeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie statystyk i raportów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  – dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z organizacją Konferencji – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  3. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe będą przechowywane przez 60 dni od zakończenia Konferencji lub do momentu zgłoszenia przez Państwa wniosku:
  – o ich usunięcie, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie ograniczenia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub ich przenoszenia,
  – w celu ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego;
  – do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  – do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

  4. Odbiorcy danych
  Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa (sądy, policja); Dostęp do danych osobowych będą posiadać pracownicy Administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązków służbowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty, którym Administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.

  5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  – prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  – prawo żądania sprostowania niedokładnych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  – prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych; Prawo to nie przysługuje w szczególności, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego takiego przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów prawa lub do wykonania zadania publicznego;
  – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, ze względu na Państwa szczególną sytuację, w przypadkach, gdy przetwarzamy Państwa dane w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, w tym marketingu bezpośredniego lub wykonania zadania publicznego. UWAGA: w odniesieniu do przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego możesz w każdej chwili sprzeciwić się, niezależnie od Twojej konkretnej sytuacji;
  – prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przekazać te dane innemu administratorowi danych lub zażąda, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora danych. Jednak zrobimy to tylko wtedy, gdy taki transfer będzie technicznie możliwy. Mają Państwo prawo do przenoszenia danych osobowych tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy w sposób automatyczny, tj. w postaci elektronicznej, na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody;
  – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  6.  Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza EOG

  7. Profilowanie
  Państwa dane nie będą profilowane