Havelhöhe – szpital przyjazny dla klimatu: Działania transformacyjne w niemieckich placówkach opieki zdrowotnej

Maurizio Bär, menedżer ds. zrównoważonego rozwoju w Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, przedstawia szczegółowy opis przekształcenia szpitala w wiodący przykład opieki zdrowotnej odpornej na zmianę klimatu w Niemczech. Koncentruje się na konkretnych strategiach i działaniach podjętych w Havelhöhe w celu włączenia zrównoważonych i przyjaznych dla klimatu procesów. Prezentacja ta oferuje wgląd w niemieckie podejście do zrównoważonego rozwoju opieki zdrowotnej, podkreślając wyjątkowe wyzwania i rozwiązania, które pojawiły się podczas tej transformacji. Na koniec swojego wystąpienia Maurizio Bär przedstawia sieć KliMeG, podkreślając jej rolę w promowaniu praktyk odpornych na zmianę klimatu w niemieckim sektorze opieki zdrowotnej. Celem wykładu jest wszechstronne zrozumienie, w jaki sposób niemieckie placówki opieki zdrowotnej, w szczególności Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, dostosowują się do zrównoważonego rozwoju środowiskowego i wiodą w nim.

W stronę obiegu zamkniętego w szpitalu osiągnięcia i wyzwania

Menedżerka ds. zrównoważonego rozwoju środowiska w Consorci Hospitalari de Vic oraz Consorci de Salut i Social de Catalunya Anna Fuster Muñoz przedstawia drogę Consorci Hospitalari de Vic w stronę gospodarki obiegu zamkniętego, a także związane z tym osiągnięcia i wyzwania m.in w dziedzinach samowystarczalności energetycznej, oszczędności wody, redukcji odpadów. Jednym z kluczowych punktów planu działania jest redukcja plastiku i produktów jednorazowego użytku. W prezentacji pokazane zostaną przykłady, które mogą być inspiracją dla innych szpitali.

Znaczenie i rozwój POZ i AOS na przykładzie Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych

Paweł Gambal dyrektor PCUZ opisuje jak działa podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych, w którym w ciągu trzech lat obroty wzrosły o blisko 100%, a przychodnia rocznie przyjmuje blisko 200 tysięcy pacjentów, w gminie, w której zamieszkuje 25 tysięcy osób. Opisano statystyki przyjęć pacjentów w POZ i AOS wraz z ich wpływem na wyniki finansowe w latach 2020-2023 i zmiany jakich dokonano w tym czasie zarówno w obszarze administracyjnym, techniczno-sprzętowym, kadrowym, marketingowym jak i medycznym. Ponadto opisano plany rozwojowe na przyszłość.

Jak zmniejszyć niekorzystny wpływ inhalatorów na środowisko?

Sektor opieki zdrowotnej odpowiada za 5–8% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Wśród wielu elementów składających się na tę wartość istotne miejsce zajmują inhalatory stosowane przez pacjentów z astmą oraz POChP. Na całym świecie rocznie zużywa się ponad 630 mln sztuk inhalatorów ciśnieniowych dozujących, co skutkuje obciążeniem dwutlenkiem węgla wynoszącym ok. 13 mln t/rok. Podczas wykładu zostaną omówione działania zmniejszające niekorzystny wpływ inhalatorów na środowisko, zarówno te na poziomie producentów inhalatorów i leków, jak i personelu medycznego oraz samych chorych. 

Instytucjonalne podejście do zrównoważonego rozwoju opieki zdrowotnej – perspektywa środowiskowa, społeczna i zarządcza

W swojej prezentacji Marta Moles menedżer ds. zrównoważonego rozwoju w Konsorcjum Zdrowia i Opieki Społecznej Katalonii (CSC), odnosi się do działań, które podejmowane są w podmiotach opieki zdrowotnej i społecznej stowarzyszonych z organizacją w celu promowania zrównoważonego rozwoju z potrójnej perspektywy (środowiskowej, społecznej i zarządzania).Przedstawi również najlepsze praktyki wdrożone w instytucji, które przyczyniają się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Elektroniczna dokumentacja medyczna w podmiotach leczniczych, przetwarzanie danych osobowych oraz wewnętrzne systemy jakości

Prezentacja zasad prowadzenia, udostępniania i archiwizowania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Omówione zostaną kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym utrwalaniem fonii i wizji podczas udzielania świadczeń zdrowotnych, a także kwestie dotyczące dokonywania w dokumentacji wpisów dotyczących sytuacji szczególnych, w tym ochrony zdrowia psychicznego, przemocy w rodzenie, uzależnień, przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych. W ramach wystąpienia zostaną przedstawione wymagania dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej na rzecz poszczególnych podmiotów, w tym towarzystw ubezpieczeniowych, Rzecznika Praw Pacjenta w związku z prowadzeniem postępowania dotyczącego kompensacji szkód, Policji, organów władzy publicznej, pracodawców. Nie zabraknie analizy dotyczącej odpowiedzialności za naruszenie zasad prowadzenia, udostępniania i archiwizacji dokumentacji medycznej. W trakcie spotkania zostaną poruszone kwestie dotyczące znaczenia wewnętrznego systemu jakości w podmiotach leczniczych.

Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych

Postępowania przed sądem cywilnym jest co do podstawowym sposobem dochodzenia roszczeń majątkowych w przypadku zaistnienia szkody w szeroko rozumianym procesie leczenia. Fundusz Kompensacyjny zdarzeń medycznych, którego dysponentem jest Rzecznik Praw Pacjenta pozwala na alternatywne dochodzenia roszczeń majątkowych. Prezentacja określa zasady dochodzenia roszczeń na zasadach określonych w Ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta, wskazuje na zalety i wady systemu, a także przedstawia porównanie alternatywnej drogi dochodzenia roszczeń z postępowaniem sądowym prowadzonym w oparciu o procedurę cywilną i karną. Głównym celem prezentacji jest odpowiedź na pytanie, czy Fundusz Kompensacyjny zdarzeń medycznych ma szansę na spełnienie roli, do której odegrania został powołany.

Nadmierna preskrypcja – kontekst refundacji i ryzyka związanego z terapią oczywiście zbędną

Czy i kiedy nadmierna preskrypcja stanowi zagrożenie dla pacjenta i środowiska? Analiza rzadko poruszanego zagadnienia – czy nadmierna preskrypcja, w tym antybiotyków i leków dostępnych nieodpłatnie dla seniorów, osób poniżej 18 roku życia i kobiet w ciąży, stanowi jedynie zagrożenie dla zdrowia pacjentów, czy również zagrożenie dla środowiska? W ramach wystąpienia zostaną poruszone kwestie dotyczące zagrożeń związanych z nadmierną preskrypcją w kontekście odpowiedzialności za narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, jak również zagrożeń dla środowiska w związku z nieuzasadnionym zwiększeniem podaży, nieprawidłową segregacją i utylizacją niezużytych produktów leczniczych, przyjmowaniem produktów przeterminowanych i skutków takich działań.

Prawne aspekty wykorzystania AI w podmiotach leczniczych.

Wystąpienie prezentuje możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w trakcie kwalifikacji do leczenia, monitorowania chorób przewlekłych, a także w procesie diagnostycznym i terapeutycznym. W ramach prezentacji zostaną przedstawione różnice między AI sensu stricto a systemami inteligentnymi, które identyfikowane są błędnie z AI. Celem głównym jest wskazanie kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za działania sztucznej inteligencji. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom dotyczącym koncepcji odpowiedzialności – „jak za niewolnika” i jak za zwierzę. Jednocześnie analizie zostaną poddane sytuacje, w których odpowiedzialność nie powstanie w związku z „niepoczytalnością AI”.

Zielone zamówienia publiczne jako element polityki zakupowej Państwa

Zielone zamówienia publiczne (ang. green public procurement – GPP) stanowią proces, w ramach którego instytucje publiczne starają się uzyskać towary, usługi i roboty budowlane, których oddziaływanie na środowisko w trakcie ich cyklu życia jest mniejsze w porównaniu do towarów, usług i robót budowlanych o identycznym przeznaczeniu, jakie zostałyby zamówione w innym przypadku. Zielone zamówienia publiczne to przede wszystkim oszczędności, jednak z uwagi na uwzględnienie kosztów cyklu życia produktu. Dlatego też w zamówieniach publicznych promowane są zamówienia zrównoważone. Polityka zakupowa państwa na lata 2022-2025 ma przyczynić się do zrównoważonych i innowacyjnych zamówień.

Zamówienia zielone na zakup sprzętu i technologii medycznych- czy potrzebne są rekomendacje? Sesja satelitarna

Zamówienia zielone na zakup sprzętu i technologii medycznych wymagają przygotowania odpowiednich kryteriów środowiskowych, społecznych czy też innowacyjnych. Powyższe oznacza promowanie obiegu zamkniętego. Środowiskowe kryteria oceny ofert pozwolą na zrealizowanie potrzeb zamawiającego z uwzględnieniem ochrony środowiska. Właściwe przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pozwoli w maksymalnym zakresie uwzględnić ekologię. Bardzo ważny aspekt stanowi też stała współpraca z wykonawcami oraz innymi uczestnikami rynku zamówień publicznych w ramach dążenia do osiągania realizacji celów środowiskowych.

Zielona transformacja Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy

Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy to pierwszy w Polsce szpital, który dołączył do globalnej sieci zielonych szpitali Global Green and Healthy Hospitals i zaczął mierzyć swoją emisję dwutlenku węgla, a przede wszystkim jej redukcję. Dzięki zaplanowanej strategii inwestycji w zielone rozwiązania szpital został liderem zrównoważonego rozwoju, co potwierdzają liczne nagrody, wśród nich ta najważniejsza Health Care Climate Champions przyznana przez GGHH. Dyrektor szpitala Sławomir Wysocki prezentuje podjęte inwestycje i działania, które mają doprowadzić szpital do neutralności klimatycznej.

Raportowanie zgodne z wymaganiami Dyrektywy CSRD. Standardy ESG jako podstawy zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu zielonym szpitalem. Warsztaty praktyczne

Z początkiem stycznia 2023 roku weszła w życie unijna dyrektywa CRSD, która wprowadza nowe regulacje w raportowaniu zrównoważonego rozwoju. Wiele przedsiębiorstw będzie miało obowiązek informowania o swoich działaniach z zakresu ESG. Raportowanie ESG inaczej raportowanie CSR (zrównoważonego rozwoju, niefinansowe), obejmuje ujawnienie informacji o zarządzaniu przez firmę czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu korporacyjnego (w skrócie ESG, z ang. environmental, social and governance). Należy więc zainteresować się kwestią tworzenia raportów odpowiednio wcześniej, aby móc zapoznać się z wymaganiami, zaplanować dokument oraz wdrożyć strategię ESG. Do tego pomocna będzie  również znajomość 12 standardów ESRS, które przygotowują do zrównoważonego zarządzania placówką medyczną. Obowiązek raportowania ESG wcześniej czy później będzie dotyczył każdej Organizacji, każdego szpitala, dlatego warto zainteresować się nim już teraz. Organizacje, które mają obowiązek raportowania zgodnie z kryteriami ESG, będą zwracały uwagę na cały swój łańcuch dostaw i oczekiwały od innych Organizacji, z którymi współpracują, szczegółowych informacji dotyczących pochodzenia usługi, śladu węglowego czy wykazu aspektów środowiskowych, które mają negatywny wpływ na środowisko w prowadzonej przez siebie działalności.

Prawnokarne aspekty zwalczania cyberprzestępczości i nadużyć w komunikacji elektronicznej

W trakcie wystąpienia zaprezentowane zostaną przepisy penalizujące naruszenia w zakresie bezpieczeństwa informacji, danych teleinformatycznych oraz danych stanowiących informację służbową i zawodową. Ponadto omówione zostaną najczęściej występujące naruszenia w komunikacji elektronicznej, jak spoofing, czy smishing. Głównym celem wystąpienia będzie zaprezentowanie modus operandi działania cyberprzestępców. Bardzo ważny aspekt prezentacji stanowić będzie edukacja, jak zminimalizować zagrożenia, by uniknąć stania się ofiarą cyberprzestępców.

Blokada dostępu do danych informatycznych poprzez ich zaszyfrowanie na serwerach podmiotów leczniczych – konsekwencje prawnokarne  

Zaszyfrowanie złośliwym oprogramowaniem „ransomware” danych informatycznych na serwerach podmiotów leczniczych, połączone z żądaniem korzyści majątkowej za przykrócenie dostępu, to ataki skutkujące sprawdzeniem niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia pacjentów. W wystąpieniu omówione zostaną przepisy karne penalizujące działania sprawców oraz istota ataków złośliwym oprogramowaniem. Poruszone zostaną także zagadnienia specyfiki rodzajów żądań korzyści majątkowej i konsekwencji ich ewentualnej realizacji w zamian za przywrócenie dostępu.

Zespół infuzyjny – rozwiązanie podnoszące jakość procedury oraz zwiększające bezpieczeństwo epidemiologiczne i organizacyjne placówki ochrony zdrowia

Serwis infuzyjnyto naturalny kolejny krok w dbałości o zdrowie pacjentów i personelu medycznego. To również droga do ograniczania ryzyka zdarzeń niepożądanych związanych z opieką medyczną, bo sposób prowadzenia terapii infuzyjnej wpływa na efekt końcowy procesu terapeutycznego, a nieprawidłowości w tym obszarze mogą być przyczyną zdarzeń niepożądanych, wymagających kosztownego leczenia. Konsekwencją wydaje się być również ekonomizacja działalności medycznej. Dobrze byłoby, aby kompetencje zawodowe profesjonalistów w ochronie zdrowia były wykorzystywane w działaniach interdyscyplinarnych w ramach serwisu infuzyjnego. Personel poszczególnych oddziałów mógłby wówczas liczyć na pomoc czy konsultację ze strony serwisu infuzyjnego. Ważne, aby w takim serwisie znalazł się obok pielęgniarki również farmaceuta szpitalny. Nieprawidłowości i pomyłki w zakresie sporządzania i podawania leków na oddziałach szpitalnych to nic innego jak błędy medyczne, które mają realny wpływ na skuteczność leczenia i długość hospitalizacji.

Bezpieczne i zrównoważone wykorzystanie tworzyw sztucznych – wyzwania i szanse dla sektora opieki zdrowotnej

Obecne niezrównoważone wzorce naszej produkcji i konsumpcji powodują ciągłe zapotrzebowanie na surowce pierwotne, generują ogromne ilości odpadów, a także wywierają ogromną presję na naszą planetę.

Naukowcy doszli do wniosku, że produkcja chemikaliów i tworzyw sztucznych przekroczyła już możliwości planety. W ciągu 20 lat produkcja tworzyw sztucznych podwoiła się, a przy obecnym tempie – jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania – do 2060 roku może się potroić. Obecne wykorzystanie tworzyw sztucznych oraz produktów z tworzyw sztucznych często nie jest ani bezpieczne, ani zrównoważone, i charakteryzuje się wysokim odsetkiem artykułów jednorazowego użytku oraz niskim wskaźnikiem ponownego użycia i recyklingu. Zależność człowieka od tworzyw sztucznych w życiu codziennym znajduje odzwierciedlenie w ich masowej obecności w środowisku. Produkty wykonane z tworzyw sztucznych są dobrze znanym źródłem mieszaniny substancji chemicznych, które ostatecznie mogą przedostać się do organizmu człowieka. Niektóre z tych chemikaliów są niebezpieczne i wiadomo, że wpływają na nasze zdrowie; toksyczność wielu innych substancji chemicznych albo nie została całkowicie scharakteryzowana, albo nie jest po prostu znana. Stosowanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu stwarza potencjalnie nowe ścieżki narażenia ludzi na niebezpieczne chemikalia zawarte w zanieczyszczonych materiałach. Pojawiają się również obawy związane z mikroplastikiem ze względu na jego powszechną obecność oraz potencjalne ryzyko fizyczne i toksykologiczne, jakie stwarza dla organizmów żywych.

Rynek plastikowych wyrobów medycznych i opakowań farmaceutycznych stale rośnie. Kluczowa korzyść w opiece zdrowotnej czyli wszechstronność tych materiałów w połączeniu z niskim kosztem umożliwiła masową produkcję jednorazowych produktów medycznych, które są zarówno funkcjonalne jak i higieniczne. Jednak obecnie dominująca polityka „wyrzucania” produktów medycznych po jednokrotnym użytku jest znaczącym źródłem zanieczyszczeń.Regularnie stosowane w sektorze opieki zdrowotnej tworzywa sztuczne zawierają szkodliwe chemikalia i mogą stanowić bezpośrednie ryzyko dla zdrowia pacjentów i personelu.

Prezentacja obejmie zarówno ogólne kwestie związane z bezpiecznym i zrównoważonym wykorzystaniem plastiku, jak i potrzebę działania oraz zdolność sektora opieki zdrowotnej do sprostania wyzwaniom stawianym przez tworzywa sztuczne.

Wskaźniki GRI i ich zastosowanie w odniesieniu do placówek medycznych

Wskaźniki GRI prezentują zaangażowanie organizacji w obszary społecznej odpowiedzialności. Zastosowanie mierzalnych wielkości pozwala na zoperacjonalizowanie podejścia i zaprezentowanie wpływu, jakie organizacja ma w obszarze ekologicznym, społecznym i ładu korporacyjnego. Poszczególne wskaźniki dotyczą obszarów, które są raportowane, natomiast dobór konkretnego wskaźnika zależy od raportującej organizacji. Oddziaływanie różnych branż na aspekty ESG jest różne, dlatego w ostatnich latach podejmowane są działania nad wypracowaniem zestawu wskaźników branżowych. Dla ochrony zdrowia taki zestaw nie został jeszcze opracowany. Celem wystąpienia jest przedstawienie przykładowych wskaźników raportowanych przez podmioty medyczne i dyskusja nad luką informacyjną między aktualną strukturą wskaźników GRI a specyfiką branży medycznej.

Work life balance pracowników ochrony zdrowia

W 2023 r. weszło w życie szereg przepisów mających wpływ na zwiększenie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym pracowników. Podczas swojego przemówienia skupię się na analizie aspektów prawnych z tym związanych, aktualnych regulacjach dotyczących czasu pracy, odpoczynku i elastycznych form zatrudnienia w kontekście specyfiki pracy lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego i pracowników biurowych.

Analiza prawna będzie obejmować aspekty związane z pracą zdalną, innymi formami elastycznego zatrudnienia, dodatkowymi dniami wolnymi i uprawnieniami rodzicielskimi w obszarze ochrony zdrowia. Skoncentruję się na identyfikacji potencjalnych wyzwań prawnych związanych z wprowadzaniem i utrzymaniem równowagi między obowiązkami zawodowymi a prywatnymi pracowników, a także na poszukiwaniu możliwości dostosowania organizacji pracy do zwiększenia work life balance.

Ponadto, wystąpienie skieruje uwagę na kwestie związane z ochroną pracowniczą w kontekście Work-Life Balance, w tym prewencję wypalenia zawodowego, promocję zdrowego środowiska pracy oraz dostęp do programów wsparcia psychologicznego dla pracowników ochrony zdrowia.

Prezentacja będzie miała na celu nie tylko przedstawienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego Work-Life Balance w sektorze ochrony zdrowia, ale także zainicjowanie dyskusji na temat ewentualnych kolejnych zmian legislacyjnych oraz praktyk korporacyjnych, które mogą wspomóc poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników w tym kluczowym obszarze społecznym.

Tworzywa sztuczne a zdrowie człowieka

Produkcja i wykorzystanie tworzyw sztucznych znacznie wzrosło od 1960 r., a coraz więcej dowodów podkreśla wpływ chemikaliów z tworzyw sztucznych na zdrowie człowieka. Z  tworzywami sztucznymi wiąże się ponad 13 000 substancji chemicznych o szerokim zakresie zastosowań. Spośród nich potencjalne obawy budzi ponad 3200 monomerów, dodatków, substancji pomocniczych w przetwarzaniu oraz substancji dodanych w sposób niezamierzony. Niektóre chemikalia budzą szczególne obawy ze względu na ich znaną toksyczność i możliwość przedostawania się z produktów z tworzyw sztucznych (w tym artykułów związanych z opieką zdrowotną i opakowań do żywności) do środowiska i organizmu ludzkiego.

Komisja ds. Tworzyw Sztucznych i Zdrowia Człowieka Minderoo-Monako bada wpływ chemikaliów stosowanych w tworzywach sztucznych na nasze zdrowie. Dodatki do tworzyw sztucznych zaburzają funkcjonowanie układu hormonalnego, zwiększając ryzyko niepłodności, otyłości, chorób układu krążenia, chorób nerek i nowotworów. Niemowlęta i małe dzieci są szczególnie podatne i narażone na ryzyko wcześniactwa, wad wrodzonych, zaburzeń neurorozwoju i nowotworów dziecięcych.

W prezentacji Fundacji Minderoo omówiony zostanie wpływ chemikaliów związanych z tworzywami sztucznymi na zdrowie ludzkie oraz przedstawiona zostanie wizja dalszych działań mających na celu zmniejszenie narażenia na chemikalia w przypadku wszystkich tworzyw sztucznych i ochronę najbardziej wrażliwych grup ludzi.

Antycypacja demograficzna i jej implikacje dla przyszłości systemu zdrowia

W obliczu szybkich zmian demograficznych, takich jak starzenie się populacji, zmniejszająca się liczba urodzeń oraz migracje, systemy zdrowia w Polsce na całym świecie stoją przed nowymi wyzwaniami. Prezentacja skupia się na identyfikacji kluczowych trendów demograficznych i ich potencjalnych konsekwencji dla przyszłości systemów zdrowotnych poszerzona o analizę wpływu tych zmian na zapotrzebowanie na usługi zdrowotne, alokację zasobów oraz strategie zdrowia publicznego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestiom epidemiologicznym, ekonomicznym oraz środowiskowym związanym z adaptacją systemów zdrowia do zmieniających się potrzeb demograficznych.

Nowe technologie w medycynie a prawa pacjenta. Szanse i zagrożenia

W trakcie wystąpienia zostaną wskazane zalety i wady nowych technologii stosowanych w medycynie, w kontekście konieczności ochrony praw pacjenta (także w przypadku, gdy użycia technologii zaniechano). W wystąpieniu odniosę się do praktycznych przykładów i kwestii odpowiedzialności za naruszenie praw pacjenta w związku z (nie) zastosowaniem nowych technologii w medycynie. Zagadnienia te są szczególnie istotne gdy chodzi o prawo pacjenta do informacji, jak i prawo do świadczeń odpowiadających standardom aktualnej wiedzy medycznej.

„mHealth i telemedycyna jako narzędzia do prewencji i diagnostyki kardiologicznej”

Zdrowie mobilne/mHealth to narzędzia, które w ostatnich kilku latach stały się certyfikowanymi wyrobami medycznymi. Pozwalają one postawić diagnozę wielu poważnych schorzeń kardiologicznych takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy migotanie przedsionków. Głównym celem wystąpienia będzie wskazanie możliwości wykorzystania nowych technologii w celu prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawały serca, czy udary mózgu.

Jak ograniczyć szkodliwe substancje chemiczne w opiece zdrowotnej

Opieka zdrowotna to sektor charakteryzujący się dużą intensywnością obecności chemikaliów. Stosowane są chemikalia rakotwórcze, mutagenne, toksyczne dla rozrodczości, żrące itp., które mogą szkodzić ludziom i środowisku. W tej prezentacji omówimy strategie mające na celu ograniczenie problemu niebezpiecznych chemikaliów w opiece zdrowotnej poprzez zrównoważone zamówienia, oceny ryzyka dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z chemikaliami oraz plany stopniowego wycofywania niebezpiecznych.

Jak pomagamy transformować opiekę zdrowotną na bardziej przyjazną klimatowi

Akif zaprezentuje zaangażowanie organizacji Global Greens i Healthy Hospitals zarządzanej przez HCWH Europe dla podmiotów ochrony zdrowia, a także jej wysiłki na rzecz sektora opieki zdrowotnej wolnego od PCW. GGHH tworzy zrównoważony sektor opieki zdrowotnej, taki który nie szkodzi pacjentom ani naszej planecie. Taki, który działa jak katalizator, inspirując działania w całym społeczeństwie na rzecz ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Taki, które napędza zmiany w społecznościach, dzięki czemu ludzie mogą żyć zdrowiej na zdrowszej planecie.

Kryteria zielonych zamówień publicznych UE dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykorzystywanego w sektorze opieki zdrowotnej.

Zielone zamówienia publiczne (ang. green public procurement – GPP) są zdefiniowane w komunikacie „Zamówienia publiczne dla lepszego środowiska” (COM-2008-400) jako „proces, w którym władze publiczne starają się nabywać towary, usługi i dzieła ze zmniejszonym wpływem na środowisko w porównaniu z towarami, usługami i dziełami z tą samą podstawową funkcją, która w przeciwnym razie byłaby zamówiona”. W Polsce, zgodnie ze sprawozdaniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych za rok 2022 udział zielonych zamówień w ogólnej liczbie udzielonych zamówień wyniósł zaledwie 2%. Ambitne cele stawiane przez Unię Europejską doprowadziły do opracowania wspólnych kryteriów dotyczących zielonych zamówień publicznych możliwych do stosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Kryteria zostały opracowane dla tych grup produktowych, które uznano za najbardziej odpowiednie do wdrożenia GPP zarówno ze względu na wartość zamówienia jak i wpływ na środowisko.
W prezentacji omawiane są kryteria zielonych zamówień publicznych UE dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykorzystywanego w sektorze opieki zdrowotnej.

Ochrona zdrowia nakierowana na wartość

Państwa wysokorozwinięte w konfrontacji z narastającymi zagrożeniami epidemiologicznymi i demograficznymi, z jednej strony, oraz rosnącą presją kosztową z drugiej strony poszukują skuteczniejszych i efektywniejszych modeli organizacji ochrony zdrowia. Ostatnie dekady ukazały bowiem ograniczony potencjał systematycznego wzrostu nakładów bez powiązania inwestycji w zdrowie z działaniami wprost prowadzącymi do poprawy skuteczności, bezpieczeństwa, równości, dostępności, czy efektywności procesów realizowanych w sektorze ochrony zdrowia. Odpowiedzią na potrzebę wzrostu wydajności systemów ochrony zdrowia jest koncepcja Value Based Healthcare,, zainicjowana w Wielkiej Brytanii a rozwinięta w USA, którą wcielają w życie liczne państwa europejskie z  Niderlandami i Danią na czele. Kluczowym założeniem systemu zorientowanego na wartość zdrowotną jest koncentracja na wartościach ważnych dla pacjenta, tj. efektach leczenia i doświadczeniach korzystania z diagnostyki i leczenia, które wpływają na jakość życia. Dla realizatorów opieki kluczowym parametrem oceny ich działalności powinno być maksymalizowanie relacji rezultatu leczenia do kosztu ponoszonego na pacjenta, z zachowaniem wrażliwości na ryzyko nierówności społecznych. Komponentami systemu wysoce zorientowanemu na tworzenie wartości zdrowotnej są: systemy cyfrowych danych, które ułatwiają ich analizę, systemy pomiaru kosztów i wyników leczenia, benchmarkingi, ścieżki opieki zintegrowanej, modele płacenia za wartość zdrowotną, a nie samą usługę, zamówienia publiczne zorientowane na wartość zdrowotną i siec dostawców gwarantujących jej maksymalizację, a nie jedynie minimalizację ceny. Fundamentem systemu jest współpraca, komunikacja, pomiar i przejrzystość.

Anestezja ogólna – truciciel czy wybawca?

Znieczulenie ogólne jest jedną z najczęstszych technik znieczulenia wykonywanych u chorych dla umożliwienia przeprowadzenia operacji. Dla jego osiągnięcia konieczne jest użycie leków powodujących sen, środków zwiotczających mięśnie oraz leków uśmierzających ból. Sen można wywołać używając m.in. leków podawanych do płuc chorego. Są nimi współcześnie używane alternatywnie sewofluran, desfluran albo izofluran. Poza wywoływaniem snu, leki te (anestetyki wziewne) wywierają korzystne skutki narządowe; służą zatem temu, co bywa określane, jako działanie zapewniające dobrostan chorego.

Przez ostatnie kilka lat trwa dyskusja nad wpływem emisji gazów na czystość planety (w szerokim rozumieniu tego słowa). Jej konsekwencją było uznanie, że niektóre preparaty chemiczne (na nieszczęście i anestetyki wziewne) zostały uznane za szczególnie szkodliwe dla atmosfery, przez co wprowadzone regulacje – nakazały ich wycofanie z użycia.

„Czy wylać dziecko z kąpielą…?”

Green team w szpitalu – jako to działa?

Dobry zespół to w dużej mierze gwarancja powodzenia projektu. W prezentacji podkreślona zostanie wartość zbudowania „green teamu”, odpowiedzialnego za zrównoważony rozwój szpitala. W konsekwencji przełoży się to bowiem nie tylko na zmniejszenie śladu węglowego placówki, ale również na oszczędność zasobów i rachunek ekonomiczny. W większych organizacjach warto powołać managera ds. zrównoważonego rozwoju, który koordynowałby pracę zespołu i poszczególnych projektów, w mniejszych zespołowi może przewodniczyć dyrektor szpitala. Optymalny zespół ds. zrównoważonego rozwoju powinien składać się z pracownika działu zamówień publicznych, działu technicznego, działu kadr, działu IT, farmacji szpitalnej, przedstawiciela personelu pielęgniarskiego i lekarskiego.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w ekorozwoju placówek ochrony zdrowia

Sztuczna inteligencja może dziś pomóc w zrównoważonym rozwoju placówek ochrony zdrowia. Pod warunkiem jednak, że sama będzie zrównoważona. Zgodnie z przewidywaniami AI przyczyni się do osiągnięcia 134 ze 169 wszystkich działań zrównoważonego rozwoju, a to czyni ją bardzo potężnym narzędziem promowania zrównoważonych praktyk. Odpowiedzialne wykorzystanie sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej może obejmować porównanie danych z nowymi wzorami objawów w celu wykrycia pojawiających się ognisk choroby, co w konsekwencji może zapobiegać epidemiom i być korzystne dla zdrowia całej populacji. AI można również wykorzystać przy segregacji pacjentów na izbach przyjęć, a odpowiednio opracowane algorytmy mógłby wspierać cele zdrowotne. Z kolei na oddziałach ratunkowych kwalifikacja może odbywać się pod kątem rozdziału zasobów o największym wpływie klinicznym, oszczędzając w ten sposób zasoby na procedury zapewniające wysoką skuteczność.

Gospodarka obiegu zamkniętego w warunkach klinicznych

W Centrum Zrównoważonego Szpitala zrównoważony rozwój w opiece zdrowotnej jest traktowany w szerokiej perspektywie, koncentrując się na przejściu do gospodarki o obiegu zamkniętym. Odbywa się to poprzez szereg projektów klinicznych, w ramach których analizuje się, testuje i wdraża wyzwania i potencjały związane zarówno z zachowaniem klinicznym, produktami, wytycznymi, ramami prawnymi i kulturą organizacyjną. Maria skupi się na przykładach, sukcesach i wyzwaniach oraz refleksjach nad tym, jakiego rodzaju podejściem, przywództwem i strukturami organizacyjnymi jest lokalna transformacja potrzeb opieki zdrowotnej.

Kryzys klimatyczny a zarządzanie szpitalami

Dyrektorzy szpitali często pracują jak kuglarze cyrkowi. Zgodnie z tradycyjnym schematem, ogólne funkcjonowanie szpitala zależy od ich kompetencji i umiejętności zarządzania. Jednak kryzys klimatyczny i jego skutki na całym świecie stanowią dodatkowe obciążenie operacyjne dla działalności szpitali. W następstwie pandemii COVID-19 i wszechobecnego kryzysu klimatycznego nowe wyzwania związane z zarządzaniem szpitalami są badane zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i na poziomie dyrektora generalnego. Prezentacja skierowana jest przede wszystkim do dyrektorów generalnych szpitali, menedżerów ds. zrównoważonego rozwoju i osób zaangażowanych w strategiczne planowanie operacyjne szpitala.

BUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW SZPITALNYCH W SYSTEMIE MODUŁOWYM – Korzyści ekologiczne i ekonomiczne

Głównym celem wprowadzenia zmian legislacyjnych pakietu „Fit for 55” jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 roku oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej w roku 2050. W tym kontekście zaznaczyć warto, że wszystkie nowe budynki użyteczności publicznej mają być zeroemisyjne od 2028 roku, a w przypadku pozostałych termin wyznaczono na rok 2030. Nie bez znaczenia dla powyższego pozostaje fakt, że sektor budownictwa odpowiada dzisiaj za około 40% światowej emisji dwutlenku węgla. Rozwiązaniem technicznym, które idealnie wpisuje się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej jest szeroko rozumiana prefabrykacja, której udział w rynku budownictwa stale się zwiększa. Im wyższy stopień zastosowanej prefabrykacji tym mniejszy jest niekorzystny wpływ budynku na środowisko naturalne. Jeżeli natomiast wysoki stopień prefabrykacji połączymy z wykorzystaniem technologii BIM do modelowania budynku, to okaże się, że całe budynki możemy produkować w zakładzie produkcyjnym i dostarczać je w postaci gotowych elementów (modułów 3D) na teren budowy, gdzie odbędzie się jedynie montaż modułów oraz wykonane zostaną resztkowe prace wykończeniowe. To innowacyjne podejście do procesu realizacji usługi budowlanej pozwala na szybkie i przede wszystkim bezproblemowe przeprowadzenie inwestycji w zakresie budowy nowych a także rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków specjalistycznych, jakimi są obiekty dla ochrony  zdrowia.

Transformacja energetyczna – kierunki i przykłady realizacji w polskich obiektach ochrony zdrowia

Transformacja energetyczna jest procesem redukcji zużycia energii i ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych. Ten proces toczy się obecnie zarówno na poziomie całej gospodarki energią krajów i regionów ale także dotyczy indywidualnych odbiorców/producentów energii. Szpitale są obiektami o dużym zapotrzebowaniu na energię dostarczaną w zróżnicowanej postaci. Zużywana jest energia elektryczna, ciepło na cele ogrzewania, technologii, podgrzania ciepłej wody użytkowej a także chłód. Tym samym stanowią idealne pole do zastosowania odnawialnych źródeł energii. Uzyskiwany jest mierzalny efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia ilości gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, ale przekłada się to też na ekonomikę eksploatacji. Szczególnie w ostatnich latach zauważalna jest rosnąca opłacalność odnawialnych źródeł energii co przekłada się na malejące okresy zwrotu nakładów takich inwestycji. Z uwagi na wymagania dotyczące bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię w szpitalach instalowane są systemy hybrydowe składające się różnych kombinacji pomp ciepła, kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, agregatów kogeneracyjnych oraz kotłowni szczytowych. W prezentacji pokazane zostaną  możliwości oraz wybrane realizacje zarówno w nowych jak i modernizowanych szpitalach, które mogą stać się źródłem inspiracji dla nowych inwestycji.

„Zrównoważone inwestycje – od pomysłu do wdrożenia”

Zrównoważone inwestycje szpitalne odnoszą się do podejmowania decyzji inwestycyjnych, uwzględniających aspekty finansowe, społeczne i środowiskowe. Istotne jest zachowanie logiki i konsekwencji w działaniu, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Redukcja zużycia energii przekłada się na mniejsze zanieczyszczenie powietrza, ale również na obniżenie kosztów operacyjnych szpitala. Własne źródła wytwórcze ciepła i energii, w dużym stopniu uniezależniają szpital od wzrostu cen tych nośników. Przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka awarii energetycznych, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ciągłości operacyjnej szpitala, zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników, a także zminimalizowania potencjalnych strat finansowych. Optymalizacja systemów, ograniczenie zużycia energii i wody, zmniejszenie i poprawa jakości ścieków przynoszą wiele korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla użytkowników szpitala i lokalnej społeczności. Kluczową rolę odgrywa też digitalizacja szpitala i cyberbezpieczeństwo. Na przełomie kilku ostatnich lat, szpital zrealizował szereg inwestycji  implementujących założenia ESG, m.in. Budowę pawilonu modułowego m.in. dla pacjentów po COVID-19 oraz łącznika integrującego pawilon z głównym budynkiem szpitala (2021-2023r.), farmę fotowoltaiczną o mocy 200 kWp (2022r.), instalację pomp ciepła zabezpieczająca drugie źródło c.o. i c.w.u. (2023r.), likwidację kotłowni węglowej – wymiana pieca na kotły gazowe (2004r.). Ochrona środowiska stała się ważnym elementem ochrony zdrowia publicznego i wymaga stworzenia narzędzi, które pozwolą uwzględniać zdrowie w różnego rodzaju decyzjach, planach, politykach i inwestycjach.

„Jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie” Mahatma Gandhi. Szpital w Gostyniu – na początku drogi

Szpital w Gostyniu jest dopiero na początku „zielonej” drogi. Niemniej, podobnie, jak w innych podobnych placówkach, od lat podejmowane były przedsięwzięcia związane z zieloną transformacją – sukcesywna wymiana urządzeń na energooszczędne, segregacja odpadów, digitalizacja dokumentów i szereg innych. Działania te cały czas są kontynuowane, planowane są też nowe przedsięwzięcia. Tu bezpieczeństwo środowiskowe widziane jest szerzej. Unikatowym wdrożeniem jest zamknięty system kaniul, który pozwoli na zmniejszenie ilości zużywanych materiałów przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu i bezpieczeństwa epidemiologicznego. Planowana jest również największą inwestycja, rozbudowa szpitala w systemie modułowym czyli tzw. budynki pasywne. Realizacja tych przedsięwzięć wymaga współpracy wielu stron – podmiotów międzynarodowych, polskich instytucji publicznych, świata nauki jest gwarantem ich powodzenia.

Konsekwencje poprawy jakości opieki zdrowotnej i ochrony środowiska

Świadczenie opieki zdrowotnej to złożony biznes, który ma niezwykle pozytywny wpływ na jakość i długość życia poprzez przyjęcie nowych praktyk, leków i technologii. Może to jednak powodować marnowanie zasobów i dziś uznaje się, że w swojej obecnej formie ma szkodliwy wpływ na zdrowie planety i populacji. Aby przejść na usługi, które w mniejszym stopniu przyczyniają się do tego problemu, konieczne jest szersze zrozumienie i akceptacja tej kwestii wśród liderów i personelu opieki zdrowotnej oraz szybkie zmiany w celu ograniczenia konsekwencji dla zdrowia na świecie. W Wielkiej Brytanii i Europie istnieją doskonałe przykłady indywidualnych projektów, które doprowadziły do zmniejszenia śladu węglowego opieki zdrowotnej w wielu placówkach, prowadzonych przez zaangażowane osoby. Jednak aktualna literatura potwierdza brak dowodów na przyjęcie systematycznej metodologii rutynowego uwzględniania tej kwestii lub angażowania i maksymalizacji wiedzy specjalistycznej personelu opieki zdrowotnej jako zaufanych ambasadorów i agentów zmian. W tej prezentacji omówione zostanie przyjęcie filozofii i metody ciągłego doskonalenia w opiece zdrowotnej jako narzędzia usuwania odpadów z procesów klinicznych i administracyjnych oraz łańcuchów dostaw, aby zapewnić opiekę zdrowotną, która może być zrównoważona dla przyszłych pokoleń.

Sztuczna inteligencja w medycynie – Praktyczne doświadczenie w implementacji AI

Podczas gdy fantastyczne nagłówki mediów z 2015 roku przewidywały, że sztuczna inteligencja zastąpi lekarzy, rzeczywistość okazała się znacznie bardziej złożona. Jednak w ostatnich latach zaobserwowaliśmy duże zainteresowanie badaniami nad sztuczną inteligencją w opiece zdrowotnej, ale często tylko w symulowanych warunkach laboratoryjnych. W tym przemówieniu Daniel Kvak, dyrektor generalny Carebot, zaprezentuje wyniki testów klinicznych Carebot AI CXR, urządzenia medycznego, które pomaga lekarzom lepiej widzieć, jakie zmiany są obecne na prześwietleniach klatki piersiowej. Algorytmy AI mają potencjał, aby zwiększyć efektywność oceny obrazu lub pomóc w spersonalizowanej opiece.

Automatyzacja budynków szpitalnych – rozwiązania oszczędzające zasoby oraz zwiększające wygodę i bezpieczeństwo energetyczne

Prezentacja dotyczyć będzie systemu zarządzania energią pozyskiwaną z farmy fotowoltaicznej o mocy 200 kWp na przykładzie wdrożenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Wolicy koło Kalisza. Podczas prezentacji zostanie przedstawione wykorzystanie systemu do monitorowania zużycia energii, produkcji energii z fotowoltaiki oraz pracy kaskady pomp ciepła. Pokazane zostaną wyzwania i szanse związane z tego typu realizacjami, które zapewniają wgląd w efektywność i korzyści płynące z zastosowania zaawansowanych rozwiązań zarządzania energią, a efektywne zarządzanie energią ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia niezawodnej pracy infrastruktury medycznej. Dodatkowo podkreślony zostanie wpływ efektywności energetycznej na ochronę środowiska.